Завдання заочного туру олімпіади з української мови та літератури 2018 – 2019 н.р.

 Українська мова (7 клас)                     36 балів

 

 1. Запишіть слова, вставивши, де треба, м’який знак. 5 б.

 Нян..чити, мен..ший, красун..чик, гордіс..ть, дон..ці, ірпін..ський, Ман..чжурія, оболон..ський, різ..бяр, брин..чати, промін..чик, жен..шень, поділ..ський, розріс..ся, піднос..ся.

 

ІІ. Виправте,  де потрібно, помилки, допущені при утворенні ступенів порівняння прикметників.        8 б.

Більш здібний, самий кваліфікований, щонайміцніший, найменш важливий, якнаймудріший, найпорожніший,  найбільш загадковіший, більший за всіх, найпоганіший, чи не найкомфортніший, чорніший.

        

ІII.  Доберіть фразеологізми-антоніми до наведених.                4 б.

Рукою сягнути, хоч в око стрель, лізти на рожен, дерти кирпу.

                                                                                                                        

 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки, поставте, де потрібно, лапки.

4 б.

(Д,д)ень (П,п)еремоги, (Г,г)азета (Л,л)ітературна (У,у)країна,  (Є,є)вангеліє, (К,к)інофільм (З,з)ачарована (Д,д)есна,  (К,к)онституція (У,у)країни, (М,м)айдан (Н,н)езалежності, (Г,г)олова (В,в)ерховної (Р,р)ади,  (Б,б)іблія.

 

 1. Запишіть числівники словами, узгоджуючи їх з іменниками 4б.

2 квартал.., 3 товариш..,  4 професор.., 2 з половиною банан….

 

 1. Виправте, де потрібно, лексичні помилки.      5б.                                                    

Виключення з правопису, поступати в інститут, мебельна фабрика, адрес школи, виключити світло, воєнний заклад, передплата на газети, дружня праця, виконати наступним чином, зазнати збитків.           

    

VII. Запишіть речення, розставте розділові знаки, підкресліть головні і другорядні члени речення, надпишіть частини мови.                           6б.

Зійди місяцю над моєю хатою принеси   радість весни  у сумне село.

                                         Українська література (7 клас)                        22 б.

          

ІНапишіть твір на одну із  тем:                                                          12 балів

 1. «До чистого діла треба й чисті руки».
 2. «Життя лиш доти має вартість, доки чоловік може допомагати іншим».

3.Можна пробачити все, окрім зради.

 ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.                                                                                      10 балів

 1. Що таке анафора?
 2. «Життя в неволі нічого не варте — краще смерть».Назвіть героя, для   якого ці слова стали смислом життя.
 3. «Ой прилетіла сива зозуленька, / Та все «ку-ку» та «ку-ку». Із якого твору цей фрагмент? Вкажіть назву, жанр.
 4. Кому належать слова «Хто має таку пісню, тому нічого жахатися за своє майбутнє»?
 5. За яку картину Т.Шевченко був удостоєний срібної медалі Академії мистецтв?
 6. Що символізувала липа, яка росла за Тухлею?
 7. Що таке пафос?

 

Відповіді здати до 28 вересня у каб. 215 учителю української мови та літератури Збризькій О.І.

8 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на одну з поданих тем:

 1. Громадянська позиція людини – вияв духовності (за вивченими творами Т. Шевченка).
 2. «Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас» (Л. Костенко).

12 балів

 

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

 1. Її називали українською Сапфо, про неї писали художні твори С.Руданський, В.Самійленко, М.Старицький, О.Кобилянська. Хто вона?
 2. В якому пісенному творі Марусі Чурай героїня розмірковує над власним щастям?
 3. У чому полягає алегоричність поезії Т.Шевченка «Думи мої, думи мої…»?
 4. Які є види художніх образів?

4 балів

Українська мова

 

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки.  Підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте синтаксичну  характеристику 2 словосполучень. 

Велична мелодія, широко наростаючи і міцніючи, розгорталась у могутнє гармонійне море.

8 балів

ІІ. Утворіть прикметники та запишіть їх складними словами:

Правий берег, дитячі ясла,  55 весел, 3 ядра, 1000000 голосів, 50 кілометрів, 100 років, важко хворіти, 12 тонн, народна поезія.

5 балів

 

 

ІІІ.  Запишіть слова відповідно до орфографічних норм.

Різ…б…яр, рутв…яний, інтерв…ю, к…юре, міл…ярд, торф…яний, дон…чин, оболон…с…кий, без…язикий, пісен…ці, камін…чик, Лук…ян, св…ятковий, підв…язати, миш…як, Х…юстон, б…язевий, пот…м…яніти, Ул…янон…ці, ад…ютант.

 5 балів

Відповіді здати до 28 вересня у бібліотеку вчителю української мови та літератури Настенко О.В.